Laboratoriya

İQTİSADİYYAT VƏ MENECMENT FAKÜLTƏSİ

Sənayenin iqtisadiyyatı

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

        “Sənayenin iqtisadiyyatı” kafedrası

     “Sənayenin iqtisadiyyatı, təşkili və idarə edilməsi” kafedrası 1920-ci ildə yaradılmışdır. Kafedranın ilk müdiri, dosent N.Dubrovski, 1954-1981-ci illərdə isə kafedranın müdiri, professor A.M.Əlibəyova olmuşdur. Bundan sonra kafedraya rəhbərliyi professor S.Ağayev etmişdir. Kafedra 1987-ci ildən “Maşınqayırma sənayesinin iqtisadiyyatı və menecment” adı altında fəaliyyət göstərmişdir.

Kafedraya 1987-1999-cu illərdə AMEA-nın müxbir üzvü, professor Akif Musayev, 2000-2012-ci illərdə professor Müşfiq Atakişiyev, 2012-2016-cı ilin fevral ayına qədər professor Qəzənfər Süleymanov rəhbərlik etmişlər. 04.02.2016-cı il tarixindən “Sənaye iqtisadiyyatı və menecment ” kafedrası yaradılmışdır. Həmin vaxtdan, professor Qənimət Səfərov kafedraya rəhbərlik etmişdir.

2021-ci ilin iyul ayında "Sənaye iqtisadiyyatı və menecment" kafedrasının adı dəyişilib "Sənayenin iqtisadsiyyatı" kafedrası adlanıb. Həmin vaxtdan kafedraya professor Arif Ələkbərov rəhbərlik edir

Kafedrada bakalavr və magistratura təhsil pilləsində “Dünya iqtisadiyyatının tarixi və metodologiyası” , “Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin müasir problemləri”, “Beynəlxalq maliyyə”, “Vergi sistemi”, “Beynəlxalq biznes”, “Mühasibat uçotu və audit”, “İstehsalın iqtisadiyyatı və menecment”, “Makro və mikro iqtisadiyyat”, “Dünya iqtisadiyyatı” və s. fənləri tədris olunur.

Kafedra sənayenin müxtəlif istiqamətləri üzrə elmi tədqiqat işləri yerinə yetirir. Son 5 ildə bu istiqamətdə 140 elmi məqalə, 5 monoqrafiya, 4 dərs vəsaiti və fənn proqramları dərc olunmuşdur.

Hal hazırda kafedrada 26 əməkdaş onlardan professor-1 nəfər, dosent-10 nəfər, baş müəllim-1 nəfər, müəllim-1 nəfər, assistent i.ü.f.d.- 3nəfər, assistent- 2 nəfər, i.ü.f.d. laborant-1 nəfər, laborant-7 nəfər çalışır.

Kafedrada  “Biznesin idarə edilməsi” və “İqtisadiyyat” ixtisasları üzrə mütəxəssis hazırlanır.

“Biznesin idarə edilməsi” – beynəlxalq və ölkə daxilində biznesin qurulması, inkişafı, investisiyanın iqtisadi qiymətləndirilməsi, beynəlxalq hüquq, biznes-prosesdə təhlil və bunun üçün ekonometrik üsullardan istifadə, menecment, marketinq, iqtisadi tənzimlənmə kimi yaxın fənlərdən istifadə etməklə bazarın seqmentləşdirilməsində iştirak etməyi öyrənir.

a) “Biznesin idarə edilməsi” ixtisası üzrə hazırlanan bakalavrlara tədris olunan fənlər:

- İqtisadiyyata giriş

- Mikroiqtisadiyyat

- Makroiqtisadiyyat

b) “Biznesin idarə edilməsi” ixtisası üzrə hazırlanan mütəxəssislərin qazanılan kompentensiyası

 •  beynəlxalq və ölkə daxilində biznesin qurulması, inkişafı;
 •  investisiyanın iqtisadi qiymətləndirilməsi;
 •  beynəlxalq hüquq;
 •  biznes- prosesində təhlil və bunun üçün ekonometrik üsullardan istifadə;
 •  menecment, marketinq, iqtisadi tənzimlənmə kimi yaxın fənlərdən istifadə etməklə bazarın seqmentləşdirilməsində iştirak

 

c) “Biznesin idarə edilməsi” ixtisası çərçivəsində hazırlanan mütəxəssis aşağıdakı istiqamətlər üzrə fəaliyyət göstərir:

 • Enerji bazarında biznes – analitik;
 • Beynəlxalq neft-qaz layihələrinin maliyyə investisiya təhlili;
 • Beynəlxalq neft-qaz bazarı və neft məhsulları bazarının marketinqi;
 • Beynəlxalq neft-qaz sazişlərinin menecmenti;
 • Neft-qaz treydinqi;
 • Beynəlxalq neft-qaz korporasiyasının menecmenti;
 • Strateji menecment,
 • Energetika sektoru və enerji siyasətinin  dövlət tənzimlənməsi.

 

      “İqtisadiyyat” ixtisası üzrə hazırlanan mütəxəssislər dünya və ölkədə gedən iqtisadi prosesləri, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sənaye sahələri və sektorları, müxtəlif səpkili biznes- layihələrin iqtisadi qiymətləndirilməsi, xarici-iqtisadi fəaliyyətin təhlili, menecment və idarəetmədə qərarların qəbulu, rəqəmsal iqtisadiyyat və informasiya-kommunikasiya texnologiyaları, elmi-tədqiqat işləmələri və onların iqtisadi əsaslandırılması, lahiyalərin qiymətləndirilməsi, ekonometrik modellərin iqtisadiyyata tətbiqi, müəssisənin iqtisadi göstəricilərinin  təhlili və onlara müvəffəq qərarların qəbulu məsələlərini öyrənir.

a) “İqtisadiyyat” ixtisası üzrə hazırlanan bakalavrlara tədris olunan fənlər :

 • İqtisdiyyata giriş
 • mikroiqtisadiyyat
 • makroiqtisadiyyat
 • ekonometrika
 • dünya iqtisadiyyatı
 • Azərbaycan iqtisadiyyatı
 • statistika
 • mühasibat uçotu
 • audit
 • maliyyə
 • bank işi
 • vergilər və vergitutma
 • menecment
 • marketinq
 • insan resurslarının idarə edilməsi
 • iqtisadi informatika
 • işgüzar yazışmalar
 • ətraf mühitin  iqtisadiyyatı
 • sosial sahələrin iqtisadiyyatı
 • firmanın iqtisadiyyatı
 • aqrar iqtisadiyyat
 • qiymət və qiymət əmələ gəlmə
 • iqtisadi hüquq
 • iqtisaqdiyyatın tənzimlənməsi
 • iqtisadi fikir tarixi
 • maliyyə menecmenti
 • istehsalın təşkili və idarə edilməsi
 • strateji planlaşdırma və idarəetmə
 • texniki iqtisadi təhlil
 • investisiya layhələrinin qiymətləndirilməsi
 • müasir strateji təhlil

b) “İqtisadiyyat ” ixtisası üzrə hazırlanan mütəxəssislərin qazanılan kompetensiyası:

 • sənaye müəssisələrinin istehsal prosesinin mənimsənilməsi,
 • sənaye müəssisələrində istehsalın təşkili və idarə edilməsi
 • layihələrin iqtisadi qiymətləndirilməsi,
 • mühasibat üçotu və auditin əsasları,
 • təşkilatın (müəssisənin) istehsal təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili,
 • material, əmək və maliyyə resurslarının idarə edilməsi,
 • biznes-planın qurulması,
 • müəssisədə iqtisadi, maliyyə, əmək hesabatlarının tərtibi və təhlili,
 • iqtisadi tənzimlənmənin əsasları,
 • innovasiya layihələrinin iqtisadi əsaslandırılması
 • iqtisadi hesabatlarda informasiya- kommunikasiya texnologiyaları və ekonometrik üsullardan istifadə

c) “İqtisadiyyat” ixtisası çərçivəsində hazırlanan mütəxəssis aşağıdakı istiqamətlər üzrə fəaliyyət göstərir.

 • sənaye müəssisələrində: iqtisadiyyat, proqnozlaşdırma, personalın idarə edilməsi, maliyyə, mühasibat, marketinq şöbələrində
 • elmi- tədqiqat instutlarında: layihələrin iqtisadi qiymətləndirilməsi və iqtisadiyyatla bağlı digər şöbələrdə
 • enerji bazarında biznes-analitik
 • beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlıq
 • beynəlxalq valyuta-kredit təşkilatları
 • beynəlxalq biznes və turizm
 • beynəlxalq menecment və neft-qaz treydinqi
 • beynəlxalq neft-qaz menecmenti
 • energetika sektoru
 • logistika və satış
 • risklərin idarə edilməsi
 1. Kafedrada “Sənaye sahələrinin innovasiyalı inkişaf strategiyasının işlənməsi” adlı elmi - tədqiqat işi yerinə yetirilir. 2019-cu il üçün “Sənaye sahələrində innovasiyalı inkişaf startegiyasının işlənməs mexanizmləri” üzrə tədqiqat işi yerinə yetirilir.
 2. Kafedrada 2018/2019-cu tədris ilində 27 məqalə hazırlanıb  və müxtəlif jurnallara o cümlədən SCOPUS-un  siyahısına daxil olan jurnallar göndərilmişdir.
 3. Kafedrada 2018/2019-cu ildə 2 dərs vəsaiti dərc olunub.
 4.  Kafedrada bir dərs vəsaiti (“İqtisadiyyata giriş”) hazırlanır.
 5. Kafedranın assistenti Səbinə Sabir qızı Sadıqova 2018-ci ildə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir.
 6. Nərmin Cəfərova 2018-ci ildə dissertasiya müdafiə edərək iqtisad üzrə  fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almışdır.
 7. Kafedranın 3 əməkdaşı, dosentlər: Samirə Məmmədova, Əkimə Əhmədova,  Səadət Zeynalova, assistent i.ü.f.d., Zaur Əsədov doktorantura yolu ilə doktorluq dissertasiya üzərində çalışırlar.
 8. Kafedranın 1 assistenti (Rəna Məmmədova) və 1 laborantı (Jalə Muradova) iqtisad üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyaları üzərində çalışırlar.